ขอเชิญเข้าร่วมประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

>>ประกาศผลการตัดสินรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561<< 

 

                  

  
 
รางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล / กลุ่มสาขา

กลุ่มการนำเสนอรางวัลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา

      1. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

      2. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

  • รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น    เงินรางวัล   30,000.- บาท         1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   เงินรางวัล   20,000 .- บาท        1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร

* นักศึกษาที่เสนอผลงานเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ดีเด่น จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดผลงาน

 

  กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562   รับสมัครดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น  มีนาคม 2562 – มกราคม 2563
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น มิถุนายน 2563
พิธีมอบรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่นในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สิงหาคม 2563


  กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561   รับสมัครดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปิดรับสัมคร พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น  มิถุนายน 2562
พิธีมอบรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่นในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สิงหาคม 2562

 

 

 

 


โครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษ

Office of the Postgraduate Studies, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 ThaSud Mueang Chiang Rai 57100
Tel. 053-916140 Fax. 053-916141  E-mail: graduate@mfu.ac.th
Powered by Office of the Postgraduate Studies, MFU