รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาบ้าในเยาวชน ชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ จังหวัดเชียงราย

ภาษาอังกฤษ: PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH METHAMPHETAMINE USE AMONG AKHA AND LAHU YOUTHS IN CHIANG RAI

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 
นางสาวชลิตา ชมเชย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ระบาดวิทยา) แผน ก2  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ. ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

Scroll to Top