ครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา

รางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล / กลุ่มสาขา

  • รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น    เงินรางวัล   30,000.- บาท         1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   เงินรางวัล   20,000.- บาท        1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา

* อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร

* นักศึกษาที่เสนอผลงานเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ดีเด่น จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดผลงาน

กลุ่มการนำเสนอรางวัลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา

1. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
2. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565 ​

รับสมัครดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
ที่มีผลการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ในระดับดี (Good) ขึ้นไป
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น

มกราคม - มีนาคม 2566

ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น

สิงหาคม - กันยายน 2566

Scroll to Top