เอกสารประกอบการพิจารณา​

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเสนอขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องยื่นแบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่สำนักงานบัณฑิตศึกษากำหนด พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ไฟล์ pdf. แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น

         >> แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
         >> แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์)
         >> แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชานวัตกรรมสังคม)

2. ไฟล์ pdf. บทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
3. ไฟล์ pdf. เอกสารรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4. ไฟล์ pdf. สำเนาผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
5. ไฟล์ pdf. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากใบสมัครไม่สมบูรณ์ และ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณา 2) – 4) ไม่ครบถ้วน สำนักงานบัณฑิตศึกษาขอสงวนสิทธิ์การสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

 

Scroll to Top