กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับแบบฟอร์มและเอกสารการรับสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น  มกราคม – มีนาคม 2566
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การประเมิน มีนาคม – มิถุนายน 2566
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการให้รางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น มิถุนายน – สิงหาคม 2566
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น สิงหาคม – กันยายน 2566

เอกสารประกอบการพิจารณา​

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเสนอขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องยื่นแบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่สำนักงานบัณฑิตศึกษากำหนด พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ไฟล์ pdf. แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น

>> แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
         >> แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์)
         >> แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชานวัตกรรมสังคม)

2. ไฟล์ pdf. บทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

3. ไฟล์ pdf. เอกสารรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4. ไฟล์ pdf. สำเนาผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
5. ไฟล์ pdf. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากใบสมัครไม่สมบูรณ์ และ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณา 2) – 4) ไม่ครบถ้วน สำนักงานบัณฑิตศึกษาขอสงวนสิทธิ์การสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล / กลุ่มสาขา

  • รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น    เงินรางวัล   30,000.- บาท         1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   เงินรางวัล   20,000.- บาท        1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา

* อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร

* นักศึกษาที่เสนอผลงานเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ดีเด่น จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดผลงาน

กลุ่มการนำเสนอรางวัลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา

1. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี​
2. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ​
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์​
Scroll to Top