รางวัลดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: การศึกษาผลของการเสริมซินไบโอติกต่อ การทำงานเชื่อมโยงของระบบทางเดินอาหารกับสมองในคนสูบบุหรี่ 

ภาษาอังกฤษ: (THE EFFECTS OF SYNBIOTIC SUPPLEMENT ON GUT-BRAIN AXIS IN CIGARETTE SMOKERS)

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 

นายปรมะ ประทุมมาศ
าขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 2.2 สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

Scroll to Top