รางวัลดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเด่น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: 

ภาษาอังกฤษ: 

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา :

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

Scroll to Top