รางวัลดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์กลุ่มยูแคริโอตในลำไส้ ของสัตว์และคนจากชุมชนชนบทและชุมชนชานเมือง

ภาษาอังกฤษ: (DIVERSITY OF EUKARYOTIC MICROBES IN THE GUT OF ANIMALS AND HUMANS FROM RURAL AND SUBURBAN AREAS) 

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 
นางสาววาสนา จินะธรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Eleni Gentekaki

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นสายหยุด ดอกแดง แกแล บะลวาม และหนังหนาดอกใหญ่

ภาษาอังกฤษ: (CHEMICAL CONSTITUENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES FROM Desmos chinensis Lour., Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner, Maclura fruticosa (Roxb.) Corner, AND Monoon membranifolium (J.Sinclair) B.Xue & R.M.K.Saunders)

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 
นางสาวอิสราภรณ์ พลบุปผา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อาจารย์ ดร.ธรากร มณีรัตน์

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

3-

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดส จากบุหรง สาเหล้าปัตตานี สังหยูดอกแดง และกล้วยอ้ายพอน

ภาษาอังกฤษ: CHEMICAL CONSTITUENTS AND α – GLUCOSIDASE INHIBOTORY ACTIVITY FROM DASYMASCHALON, DASYMASCHALUM, DESMOS COCHINCHINENSIS, POLYALTHIA CINNAMOMEA, AND UVARIA LURIDA

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 
นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว   /อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2. อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์   /อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

porntipa

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ เส้นใยอิเล็คโตรสปันสำหรับการนำส่งสารออกฤทธิ์ในการรักษา

ภาษาอังกฤษ: THERMORESPONSIVE HYDROGELS AND ELECTROSPUN FIBERS FOR DELIVERY OF THERAPEUTIC AGENTS

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 

นางสาวพรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง  /อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

usana

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: การศึกษาความหลากหลายและการค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ของเชื้อราที่ได้จากวัชพืชสาบเสือ

ภาษาอังกฤษ: STUDIES ON FUNGI WITH EMPHASIS ON SIAM WEED AND DISCOVERY OF BIOACTIVE COMPOUNDS

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 

นางสาวอุษณา มาปุก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. รองศาสตราจารย์ ดร.Kevin Hyde  /อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

chayanard

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของราในลำดับชั้น Dothideomycetes บนพืชใบเลี้ยงคู่

ภาษาอังกฤษ: BIODIVERSITY, PHYLOGENY AND SECONDARY METABOLISM OF DOTHIDEOMYCETES FROM SELECTED DICOTYLEDONS

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 

นางสาวชญานาถ ภูคำศักดิ์ดา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. รองศาสตราจารย์ ดร.Kevin Hyde  /อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2. ศาสตราจารย์ ดร.Marc Stadler /อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: การพัฒนาฟิล์มโปรตีนและการประยุกต์ใช้ในเนื้อปลาทูน่า 

ภาษาอังกฤษ: DEVELOPMENT OF PROTEIN-BASED FILM AND ITS APPLICATION IN TUNA FLESH

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 

นางสาวพิมลพรรณ แก้วประจุ
สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร   สำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2. อาจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร          / อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3. รองศาสตราจารย์ ดร.Kazufumi Osako / อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภายนอก 

Scroll to Top