รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: การสร้างชุมชนของแรงงานย้ายถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนแรงงานไทยไร้ฝีมือในเมืองอันซาน เกาหลีใต้
ภาษาอังกฤษ: COMMUNITY FORMATION OF MIGRANT WORKERS: A CASE STUDY OF THAI UNSKILLED MIGRANT WORKERS’ COMMUNITIES IN ANSAN CITY, SOUTH KOREA

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 
นางสาววรญา ยุวพลธนากร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก2 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ ดร.Yuki Miyake

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

Scroll to Top