รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: –

ภาษาอังกฤษ: DISCOVERING KNOWLEDGE FROM LIGHT CURVE PROFILE OF ASTRONOMICAL OBJECTS USING UNSUPERVISED LEARNING APPROACH

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 

นายธีรภัทร แสงเพชร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: การเตรียมเม็ดอัลจิเนต-ไคโตซานที่มีสารสกัดเมล็ดลำไย ฝังในไฮโดรเจลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล 

ภาษาอังกฤษ: FABRICATION OF LONGAN SEED EXTRACT-LOADED ALGINATE-CHITOSAN BEADS EMBEDDED IN HYDROGEL FOR WOUND DRESSING APPLICATION

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 
นายธนวัฒน์ บุญธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก): ดร.สุวิมล สุรัสโม 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

Rashika-Brahmanage

 ชื่อดุษฎีนิพนธ์: 

ภาษาไทย: –

ภาษาอังกฤษ: BIODIVERSITY OF SELECTED PLEOSPORALES FROM DICOTYLEDONS

ชื่อผู้ได้รับรางวัล: 

MR. RASHIKA SAJITH BRAHMANAGE
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน  /อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2. รองศาสตราจารย์ ดร.Kevin Hyde  /อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

Scroll to Top